ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Общи положения

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ПАЛ Консулт“ ЕООД, със седалище ж.к. „Меден Рудник“, 8000 Бургас , ЕИК номер: 202150933, наричан за по-кратко „ПАЛ КОНСУЛТ“ и потребителя на преводаческите услуги предоставяни от „ПАЛ КОНСУЛТ“, наричан за по-кратко „КЛИЕНТА“.

II. Услуги, предоставяни от ПАЛ Консулт

ПАЛ Консулт предоставя професионални преводачески услуги от български на нидерландски (холандски) език и от нидерландски (холандски) на български език.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на ПАЛ Консулт

При приемане на поръчка за превод, ПАЛ Консулт се задължава да гарантира качеството на превода и спазването на крайния срок за доставка.

ПАЛ Консулт се задължава да потвърди постъпило запитване за превод от Клиента в срок от 4 работни часа.

В случай на основателно оплакване от страна на клиента, ПАЛ Консулт се задължава в най-кратък срок да извърши редактиране на превода за своя сметка.

В случай на закъснение от страна на ПАЛ Консулт с повече от 1 работен ден от определеното време, и ако това закъснение е по вина на ПАЛ Консулт, ПАЛ Консулт се задължава да възстанови изцяло платената сума за превода.

ПАЛ Консулт си запазва правото да отказва запитване за превод в следните случаи:

 • ако поисканият от клиента срок на изпълнение би се отразил върху качеството на предоставената услуга;
 • ако текстът за превод не е във вид, който да може да бъде разчетен правилно от ПАЛ Консулт (лошо сканирани документи, саморъчно написан текст, който не може да бъде разчетен и т.н.).

ПАЛ Консулт не носи отговорност за технически проблеми, причинени от трети страни при изпращането и получаването на документите за превод по електронен път (проблеми със сървъри, интернет доставчици и т.н.).ПАЛ Консулт гарантира пълно взаимодействие и комуникация с Клиента, за да бъдат избегнати ситуациите, посочени в алинеи 4, 5 и 6.

Права и задължения на Клиента

От момента на изпращането на запитване за превод в сайта на ПАЛ Консулт, Клиентът се задължава да счита настоящите Общи условия за сключен договор между ПАЛ Консулт и Клиента, освен ако между двете страни вече няма сключен друг договор за предоставяне на преводачески услуги.

Клиентът се задължава да изпрати документите за превод по начините указани в този сайт. ПАЛ Консулт не носи отговорност за документи за превод, изпратени по начини, различни от посочените в този сайт, и не дава гаранция, че такъв вид запитвания ще бъдат разглеждани като валидни.

Клиентът има право да отправи оплакване по отношение качеството на извършената от ПАЛ Консулт услуга, в случаите когато има основание за това. Оплакването следва да бъде направено в писмен вид (писмо или електронна поща) с подробно описание на проблема. ПАЛ Консулт гарантира пълно съдействие в такива случаи за да може да бъде разрешен проблема.

IV. Условия за превод

Настоящите условия следва да бъдат считани за условия на договор между всеки клиент, който поръчва превод чрез страницата  https://nl-translations.bg, и ПАЛ Консулт, ако вече няма сключен такъв.

Изпращане и приемане на поръчки за превод

За да поръча превод, Клиентът следва да се свърже с ПАЛ Консулт по един от начините описани в тази Интернет страница, както и да предостави на ПАЛ Консулт необходимите материали за превод.

Поръчката за превод се счита за приета в момента, в който Клиентът получи електронно съобщение от ПАЛ Консулт в потвърждение за приемането й.

Условията и сроковете за поръчката могат да бъдат договаряни и по телефона, но при всички случаи Клиентът ще получи от ПАЛ Консулт електронно съобщение като потвърждение.

При отказване от вече приета поръчка от страна на Клиента, същият дължи 100% от сумата за вече свършената по превода работа до момента на отказването.

V. Поверителност

Клиентът се съгласява ПАЛ Консулт да предостави информацията в получените материали за превод на служителите, които ще работят по нея, в случаите когато това е необходимо.

ПАЛ Консулт гарантира, че по никакъв повод няма да предоставя информацията в получените материали за превод на лица, несвързани с ПАЛ Консулт без съгласието на Клиента.

Ограниченията в точка 2 следва да се считат за невалидни в случаите, когато законът изисква ПАЛ Консулт да предостави информацията в получените материали за превод или когато тази информация стане публично достояние без намесата на ПАЛ Консулт.

VI. Цени за превод

Цените за превод в зависимост от сроковете, езиковата комбинация и вида на превода са публикувани на страницата на „ПАЛ Консулт“.

Окончателната цена на превода се определя на база брой страници преведен текст, като обемът се изчислява в страници. Една страница по БДС съдържа 1800 символа с включени интервали. Минималният таксуван обем е една преводаческа страница.

Посочените цени за превод включват: превод, редакция и техническо оформление на превода във форма, идентична или възможно най-близка до оригиналния текст, освен ако Клиентът не е посочил друго.

Всички цени са в български лева (лв.).

VII. Заплащане на преводите

ПАЛ Консулт пристъпва към изпълнение на услугата след получаване на писмено потвърждение (имейл) от страна на Клиента.

Плащането става след предаване на превода и издаване на фактура.

Срок за плащане на фактурата: 7 календарни дни, освен ако между Клиента и ПАЛ Консулт не е договорено друго.

Условията за плащане на корпоративни клиенти могат да бъдат договаряни индивидуално между ПАЛ Консулт и Клиента.

Заплащането на всички преводи става по банков път.

VIII. Процедура при неплащане в срок

Всяко закъсняло плащане ще е достатъчно основателна причина ПАЛ Консулт да започне процедура по принудително събиране на дължимите суми.За всеки просрочен ден се дължи лихва, равна на годишния лихвен процент на БНБ, разделен на 365.

Освен дължимите за услугата суми, Клиентът се задължава да плати всички съдебни и други разходи направени от ПАЛ Консулт за събиране на дължимите суми.

ПАЛ Консулт няма да приема поръчки за превод до окончателното плащане на дължимите суми.

IX. Използване и защита на личните данни

Информацията, предоставена от Клиента на ПАЛ Консулт ще бъде използвана само и единствено за:

 • изпълнение на превода от страна на ПАЛ Консулт или от други участници в изпълнението;
 • маркетингови цели от ПАЛ Консулт, освен ако Клиентът изрично е посочил, че не желае да получава маркетингова информация от ПАЛ Консулт;
 • развитие на бизнес отношенията между ПАЛ Консулт и Клиента, в случай, че Клиентът е и бизнес партньор на ПАЛ Консулт;


Личните данни на клиентите се съхраняват в защитена база данни, като тази информация е строго конфиденциална и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато закона го изисква. В такъв случай ПАЛ Консулт се задължава да уведоми Клиента в писмен вид (под формата на електронно съобщение) за това.

X. Допълнителни разпоредби

ПАЛ Консулт си запазва правото да преразглежда и променя настоящите общи условия. Ако имате някакви въпроси във връзка с описаните тук правила и отговорности, не се колебайте да се свържете с нас.

„ПАЛ Консулт“ ЕООД се задължава да защитава Вашите лични данни. Настоящата Декларация за поверителност разяснява прилаганите от нас практики за обработка на лични данни и Вашите възможности относно начините за събиране и използване на Вашите лични данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларацията за поверителност относно защита на личните данни е въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-долу „Регламента“).

ЗАЩО СЪБИРАМЕ, СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите данни се събират с цел:

 • да Ви позволим персонализиран достъп до нашата система• да ни позволите да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация
 • изготвяне на анонимни статистически данни за използването на интернет страницата• предоставяне на услуги
 • подобряване на предоставяните от нас услуги
 • събиране на мнения за качеството на предлаганите от нас услуги
 • събиране на допълнителна информация с цел проучване и отговор на зададени от Вас въпроси
 • анализ на характеристиките на клиентите с цел разбиране на потребностите на пазара и клиентите, разработване на нови услуги• маркетингови комуникации


Събраните лични данни се третират съгласно описаните в Регламента правила.

Данните ще се използват само за горепосочените цели от „ПАЛ Консулт“ ЕООД, неговите служители и изпълнители с цел подобряване на предлаганите услуги.

КОЙ ОТГОВОРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

Отговорната страна, контролираща обработката на тези данни е „ПАЛ Консулт“ ЕООД. Ако имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, можете да изпратите електронно съобщение на info@nl-translations.bg

Служителите на „ПАЛ Консулт“ ЕООД, които имат достъп до лични данни, са задължени да ги защитават по начин, който е в съответствие с настоящата Декларация за поверителност (например като не използват информацията за други цели, освен за предоставянето на услугите на клиента.Само надлежно упълномощени служители на „ПАЛ Консулт“ имат достъп до данните чрез лично потребителско име и лична парола в определени системи.Обработващият данни, отговорен за обработката на тези данни, е:

За целите на доставка на стоки или предоставяне на услуги – „ПАЛ Консулт“ ЕООД

За целите на маркетинга – „ПАЛ Консулт“ ЕООД или доверени компании, предоставящи маркетингови инструменти, с които сме сключили договори.

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Чрез формуляра за контакт на сайта на „ПАЛ Консулт“: Име, (фирмен) имейл адрес,

Запитване по имейл (запитване за оферта, за обща информация и т.н.): Име, (фирмен) имейл адрес, (фирмен) телефон, име на фирма, (фирмен) адрес

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ?

Ние ще запазим Вашите лични, клиентски и бизнес данни, докато са необходими за:

 • предоставяне на стоки или услуги и информация, които Вие или Вашата организация сте поискаликореспонденция с Вас относно запитване, което сте ни изпратили
 • управление на Вашите предпочитания и правата, които сте упражнили съгласно настоящата Декларация за поверителност.


КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ, ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРНОСТТА ИМ И ДА ГИ КОРИГИРАТЕ?

По всяко време имате право да поискате копие от личните си данни, за да проверите точността на съхраняваната информация и/или да коригирате и/или актуализирате тази информация. Можете да поискате и Вашите лични данни да бъдат напълно изтрити. Ще положим всички разумни усилия, за да Ви предоставим достъп до всички Ваши лични данни в рамките на 15 дни след получаване на Вашето запитване. Можете да се отпишете от получаването на съобщения от нас, като изпратите известие до info@nl-translations.bg или просто кликнете на връзката за отписване в съобщенията. Преди да предоставим исканата от Вас информация, ние ще предприемем съответните мерки с цел удостоверяване на Вашата самоличност. Правим това, за да защитим поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

В СЛУЧАЙ НА ВЪПРОСИ ИЛИ ЖАЛБИ?

Ако искате да получите достъп, да изтриете или да коригирате личните си данни, моля да се свържете с Отговорната страна, отговаряща за обработката на тези данни по имейл на info@nl-translations.bg. Евентуални оплаквания могат да се изпращат на отговорника за защита на данните по имейл на info@nl-translations.bg. В случай, че подадете жалба във връзка с неприкосновеността на Вашия личен живот, ние ще съберем данни за Вашето име и/или име на фирма, име на лице, свързано с жалбата, имейл адрес, местоположение и данни, породили Вашата жалба. Ще използваме предоставената от Вас информация, за да разследваме жалбата Ви и за да Ви изпратим отговор след разглеждане на жалбата.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате определена интернет страница.Те позволяват на интернет страницата да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ?

Нашата интернет страница използва „бисквитки“, за да подобри качеството на предлаганите от нас услуги. На нашата интернет страница е възможно да използваме „бисквитки“ за отделни сесии, постоянни „бисквитки“ и „бисквитки“ на трети страни (партньори):

с цел разпознаване на нови или предишни клиентис цел запаметяване на избрания от Вас изглед, като например настройки за цвят, контраст или размер на шрифтас цел запаметяване, ако вече сте отговорили на изскачащ прозорец (за да не бъдете попитани отново)с цел запаметяване на даденото или отказаното съгласие с използването на „бисквитките“ на този сайтс цел анонимно събиране на статистически данни за това как и кои страници сте посетили(евентуално) с цел изпращане на реклама, която е най-подходяща за Вас и най-добре отговаря на Вашите интереси. „Бисквитките“ се използват и за ограничаване на броя показвания на реклама и за измерване на ефективността на рекламната кампанияс цел събиране на надеждна информация за използването на сайта, която ни позволява да измерим колко добре сайтът отговаря на нуждите на своите потребители и за да направим всички необходими подобренияс цел анализ на посещаваните от Вас страници и и на използваните от Вас инструменти за поверителност на потребителите.

Активирането на тези „бисквитки“ не е задължително условие, за да работят основните функции на интернет страницата, но ще Ви гарантира по-добро преживяване при разглеждането на сайта. Можете да изтриете или блокирате тези „бисквитки“ по всяко време, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение.Моля, имайте предвид, че някои „бисквитки“ могат да се поставят от доставчик на услуги от трети страни, който изпълнява някои от тези функции за нас.

ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Информацията, свързана с „бисквитките“, не се използва, за да Ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези „бисквитки“ не се използват за други цели, освен за тук описаните.

КОНТРОЛИРАНЕ НА „БИСКВИТКИТЕ“?

Ако желаете, можете да контролирате и/или да изтриете „бисквитките“. Можете също така и да изтриете или блокирате всички „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение и е възможно да трябва ръчно да коригирате някои настройки всеки път, когато посещавате определена интернет страница.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е да предоставим Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация на компании, предоставящи услуги в полза на нашите бизнес дейности, като анализ на уеб сайтове или обслужване на клиенти. Тези компании имат право да използват Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация, само ако са необходими, за да ни предоставят тези услуги.Ние ще споделяме Вашата лична информация, информация за клиента или бизнес информация с трети лица само по начините, описани в тази политика за поверителност. Ние не продаваме Вашата лична информация на трети страни.Всички лични данни ще бъдат съхранявани на сървър, който осигурява поверителност и съхранение на данните на територията на Европа, включително и архивиране на данните.Субектът на данните има право да бъде „забравен“ (под „забравен“ да се разбира да бъдат изтрити всичките лични данни на въпросния субект), като за целта следва да подаде искане за изтриване на лични данни по електронен път на info@nl-translations.bgСамо управителите и служителите на „ПАЛ Консулт“ ЕООД, които имат разрешение да използват тези лични данни, имат достъп до личните данни, предмет на искането.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящето „ПАЛ Консулт“ ЕООД потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с отправено от Вас запитване за превод или за информация за предлаганите от нас услуги, както и във връзка с кореспонденцията Ви с нас с цел получаване на информация за или използване на предлаганите от нас услуги, се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз.Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочената/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо.Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица, с изключение на случаите, когато такова задължение е възникнало по силата на приложимото законодателство.Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.